Bij de ontwikkeling van nieuwe windparken hebben omwonenden uiteraard heel wat vragen. Niet enkel over het concrete windpark in hun buurt, maar ook over windenergie in het algemeen. In onderstaande vragenlijst beantwoorden we de meest gehoorde vragen.

Heeft u nog een vraag over windenergie die ontbreekt in deze lijst? Laat het ons zeker weten via het contactformulier dat u vindt via deze link.

Algemene vragen over windenergie.

Welke zijn de voordelen van windenergie?

Windturbines hebben veel voordelen. Windenergie is 100% schone energie die vrij is van alle politieke, ethische, economische en milieubelastende problemen eigen aan steenkool, olie, gas of kernenergie. Windenergie heeft geen enkele van de belangrijkste nadelen eigen aan andere vormen van elektriciteitsproductie: geen geopolitieke risico’s, geen buitenlandse energieafhankelijkheid, geen brandstofprijsrisico, geen exploratie, geen raffinaderijen, geen pijpleidingen, geen uitputting van grondstoffen, geen radioactief afval, quasi geen CO²-uitstoot, ...

Ook voor de inwoners van de betrokken gemeenten zijn er voordelen: zij kunnen via Aspiravi Samen CVBA of Storm CVBA mee investeren in de windturbines, om zo mee te delen in de winsten die ze genereren. Bovendien zullen zij ook lokaal geproduceerde, groene stroom kunnen aankopen aan een voordelig tarief via Aspiravi Energy.

Welke zijn de nadelen van windenergie?

Zoals elke vorm van energieproductie heeft ook windenergie enkele nadelen. De hoeveelheid elektriciteit die windturbines produceren is niet constant, en hangt af van de windsnelheid. Windturbines hebben een impact op het landschap: ze zijn van ver zichtbaar. Ze maken ook geluid (in hoofdzaak veroorzaakt door het aerodynamisch zoeven van de wieken), en ze kunnen zorgen voor slagschaduw (de schaduw die ontstaat als de zon schijnt doorheen de draaiende wieken van de windturbine). Windturbines kunnen ook een impact hebben op vogels en vleermuizen in de omgeving. Alle mogelijke impact van een windpark op zowel mens als natuur wordt gedetailleerd onderzocht in het milieueffectenrapport dat wordt opgemaakt in het kader van de vergunningsaanvragen.

Hoeveel stroom produceert een windturbine?

Eén windturbine in Vlaanderen produceert (afhankelijk van o.a. de windsnelheid op de site, de grootte en het type) tussen 5.000 en 12.000 MWh. Dat is genoeg om te voorzien in het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 1.500 tot 3.500 gezinnen.

Krijgt windenergie veel subsidies?

Bijna alle vormen van energieproductie (fossiele brandstoffen, gascentrales, kerncentrales, zonne-energie, enz.) worden gesubsidieerd, ook windenergie.

Voor klassieke vormen van elektriciteitsproductie zijn er de externe kosten die niet door de producenten maar door de maatschappij gedragen worden, en die daarom beschouwd moeten worden als een subsidie. Het gaat dan bijvoorbeeld over ziektekosten die door de sociale zekerheid gedragen worden maar die veroorzaakt worden door luchtvervuiling door steenkoolcentrales; provisies voor kosten van nucleaire ongevallen ingevolge de ontoereikende verzekering van de uitbaters van kerncentrales; kosten ten gevolge van de klimaatverandering; …

Daarnaast zijn er de rechtstreekse subsidies aan klassieke vormen van energieproductie. In het verleden ging het dan meestal om subsidies voor (door de overheid gebouwde) kerncentrales. Tegenwoordig gaat het veelal om subsidies voor eindgebruikers van elektriciteit uit (veelal) vervuilende bronnen.

Hoe dan ook is de subsidie voor windenergie veel lager dan bijvoorbeeld de subsidies die nodig zijn voor de bouw van een kerncentrale van de nieuwe generatie.

Is het niet beter al die windturbines in de zee te plaatsen: daar waait het meer en heeft bovendien niemand er last van?

Windturbines op zee plaatsen is een prima idee: het waait er niet alleen meer, de wind is er ook constanter en meer voorspelbaar dan op land. Aspiravi is actief betrokken bij de bouw en exploitatie van 4 offshore windparken in de Noordzee: in 2013 bouwde Aspiravi het windpark Northwind (72 windturbines), in 2018 het windpark Rentel (42 windturbines) en dit jaar is gestart met de bouw van SeaMade, een project van 58 windturbines in 2 parken (Seastar en Mermaid).

Windturbines op zee hebben echter ook nadelen. Het belangrijkste nadeel is de kostprijs: omwille van de complexe netaansluitingen, de diepe onderzeese funderingen  en de hogere onderhoudskosten is stroom geproduceerd door windturbines op zee een stuk duurder dan stroom geproduceerd door windturbines op land.

Een evenwichtige energiemix zal sowieso moeten bestaan uit windturbines op zee zowel als op land. Beiden inplantingen zijn nodig om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen.

Hoeveel geluid maakt een windturbine?

Het geluid van een windturbine wordt voornamelijk veroorzaakt door het aerodynamisch zoeven van de wieken. Het geluid van windturbines is door de overheid begrensd. De normen verschillen naar gelang het type windturbine, de periode in de dag/nacht en de aard van het gebied. Het toegelaten nachtelijke geluidsniveau bedraagt 39 dB(A) in woongebied en 43 dB(A) in landbouwgebied. Op het internet zijn verschillende vergelijkende tabellen beschikbaar om u een idee te geven over wat deze geluidsniveaus precies betekenen.

Hoeveel windturbines staan er in Vlaanderen?

De productie van windenergie op land blijft stijgen. Vlaanderen telt eind 2018 in totaal zo'n 530 windturbines. Het geïnstalleerd vermogen in Vlaanderen bedraagt  ongeveer 1235 MW, voldoende om zowat 780.000 gezinnen te voorzien van groene stroom.

En hoeveel windturbines staan er in West-Vlaanderen?

Hoewel West-Vlaanderen het meest windrijke gebied van België is, hinkt de provincie achterop voor wat de productie van windenergie op haar grondgebied betreft. In 2016 en 2017 werd er geen enkele windturbine in West-Vlaanderen gebouwd. In 2018 kwamen er slechts 3 nieuwe windturbines bij!

Dat brengt het totaal aantal windturbines in West-Vlaanderen op 90, goed voor 180,7 MW. Daarmee doet West-Vlaanderen het weliswaar beter dan Vlaams-Brabant, maar wel een stuk minder dan de andere Vlaamse provincies! West-Vlaanderen heeft op vlak van windenergie een grote inhaalbeweging te maken

Waarom ontstaat er zo vaak discussie als er ergens een nieuw windpark wordt gepland?

Elke vorm van energieproductie is in meerdere of mindere mate controversieel, ook windenergie. Hoewel windenergie veel steun geniet in Vlaanderen (volgens een onderzoek van het Vlaams Energie Agentschap is 84% van de Vlamingen voorstander, een percentage dat stijgt tot 94% bij mensen die vanuit hun woning zicht hebben op een windturbine), heeft windenergie, net als elke vorm van energieproductie, ook tegenstanders. Dat is niet anders bij steenkool, gas, biomassa, kernenergie of andere vormen van energieproductie.

Wat is het effect van windturbines op de vogelpopulatie in de buurt van het windpark?

Windturbines kunnen inderdaad een effect hebben op vogels: sommige vogels passen hun gedrag aan, aan de aanwezigheid van windturbines; anderen niet. In beide gevallen kunnen negatieve effecten optreden voor de vogelpopulatie. Daarom is het van belang dat voedsel-, pleister-, broed- en slaapplaatsen van vogels gedetailleerd in kaart worden gebracht voor er ergens windturbines worden gebouwd. Hetzelfde geldt voor de vogeltrekroutes.

Deze elementen worden gedetailleerd in kaart gebracht in het kader van het milieueffectenrapport.

Maar het effect van windturbines op de vogelpopulatie moet ook in het juiste perspectief geplaatst worden: uit onderzoek blijkt dat er 5.820 vogels sterven door gebouwen en ramen en 850 door het verkeer, vooraleer 1 vogel sterft door een windturbine.

Kunnen er effecten zijn voor vleermuizen in de omgeving?

Windturbines kunnen een effect hebben op vleermuizen. Daarom is het van belang dat de routes die vleermuizen volgen gedetailleerd in kaart worden gebracht voor er ergens windturbines worden gebouwd. Deze routes worden in kaart gebracht in het kader van het milieueffectenrapport.

Wat is slagschaduw?

Slagschaduw is de schaduw die ontstaat als de zon schijnt doorheen de draaiende wieken van een windturbine.

Indien dergelijke schaduw op een huis valt, kan dat als storend ervaren worden binnen in de woning.

Slagschaduw is zeer strikt gereglementeerd door de Vlaamse wetgever: in een woning in Vlaanderen mag er zichmaximum 8 uur slagschaduw per jaar voordoen, met een maximum van 30 minuten per dag.

Windturbines moeten worden uitgerust met een slagschaduwdetector met stilstandregeling, die de windturbine automatisch uitschakelt als er zich bij een bepaalde woning meer dan 8u slagschaduw per jaar of meer dan 30 minuten per dag zou kunnen voordoen.

Hoe werkt het slagschaduwdetectiesysteem en het stilzetten van de turbine precies?

De windturbines zijn uitgerust met een lichtsensor. De ligging van alle woningen in de omgeving wordt geprogrammeerd in de software die de windturbine aanstuurt. Deze software kent voor elk moment van de dag de stand van de zon, de stand van de wieken, de ligging van de woningen, en weet op basis van de lichtsensor of het bewolkt is of niet. Uiteraard is het al dan niet effectief optreden van slagschaduw in de eerste plaats afhankelijk van de weersomstandigheden (bewolking, windsnelheid, windrichting, lichtintensiteit).

Op basis van al die informatie weet de windturbine dus of er al dan niet slagschaduw is in een welbepaalde woning. Dit wordt geregistreerd in een logboek ten behoeve van de milieu-inspectie. Van zodra de wettelijke norm bereikt is voor een bepaalde woning (8u per jaar of 30 minuten per dag), valt de windturbine stil net voor de schaduw van de wieken deze woning bereikt. De windturbine begint even later terug te draaien van zodra de zon verder aan de hemel staat waardoor de slagschaduw voorbij de woning is.

Is een windturbine veilig?

Ongevallen met windturbines komen zelden voor. De Vlaamse overheid schrijft bovendien een aantal veiligheidsafstanden voor tot gebouwen, infrastructuren en woningen, boven- en ondergrondse leidingen, enz. Voor een standaard windturbine vraagt de overheid dat externe infrastructuren (wegen, kanalen, …) tenminste 50 meter van de mast verwijderd blijven.

Wat gebeurt er met de elektriciteit die door de windturbines wordt opgewekt?

Windturbines worden in principe aangesloten op het elektriciteitsnet. Storm en Aspiravi verkopen de elektriciteit aan elektriciteitsleveranciers, aan traders of via elektriciteitsbeurzen.

Kunnen er overal in Vlaanderen windturbines gebouwd worden?

Windenergie op land is in België een regionale bevoegdheid. Het is bijgevolg de Vlaamse overheid die bepaalt waar windenergieprojecten komen. De Vlaamse overheid tekent de krijtlijnen van haar windbeleid uit, bepaalt de regels en legt strenge normen op.

De Vlaamse wetgeving bepaalt o.a. dat windturbines bij voorkeur aansluiten bij reeds bestaande lijninfrastructuren zoals vb. snelwegen, kanalen, industrieterreinen, enzovoort. De zones rond de snelweg E40 beantwoorden dan ook optimaal aan de bundelingselementen die de Vlaamse wetgever oplegt voor de inplanting van een windenergieproject.

Het is uiteraard ook van belang dat er op de inplantingssite voldoende wind is. Dit hangt af van de lokale topografie, het reliëf, de afstand tot de zee en het al dan niet aanwezig zijn van hoge obstakels. Bovendien moeten de bepalingen omtrent ruimtelijke ordening gerespecteerd worden en moet er voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden met betrekking tot veiligheid, vogels, afstand tot natuurgebieden, e.a. De strenge normen inzake slagschaduw en geluid moeten ook kunnen nageleefd worden.

Binnen het wetgevend kader ontwikkelen bedrijven zoals Aspiravi en Storm projecten die beantwoorden aan de vele strikte regels die door de Vlaamse overheid worden opgelegd en die de strenge normen bij exploitatie kunnen respecteren. De ontwikkeling van windenergieprojecten is een erg lang en complex proces.

Zijn windparken financieel rendabel?

Ja. Er zijn ons geen publieke voorbeelden bekend van windparken in Vlaanderen die onrendabel zijn.

Ondanks de rendabiliteit van de Vlaamse windparken, is het uiteraard nooit uitgesloten dat de eigenaar van één of meerdere windparken financiële problemen kent. Dat is dan ook al gebeurd, maar het doet niets af aan de rendabiliteit van windparken in Vlaanderen.

Vragen over de procedure die gevolgd wordt.

Wat gebeurt er als de windturbines er staan, en dan blijkt dat we overlast hebben?

Indien een omwonende meent dat een windpark overlast veroorzaakt, kan hij/zij contact nemen met de uitbater van het windpark. Die zal vervolgens nagaan of alle normen bij exploitatie worden nageleefd. De omwonende zal hiervan dan op de hoogte gebracht worden.

Waarom werden eerst de grondeigenaars gecontacteerd, en daarna pas de omwonenden?

Windparkontwikkeling is in België, net als het grootste deel van de elektriciteitsmarkt, een private activiteit. Het is voor bedrijven zoals Storm en Aspiravi daarom essentieel te weten of en tegen welke voorwaarden grondeigenaars bereid zijn hun grond ter beschikking te stellen voor de plaatsing van windturbines. Zonder grondrechten is er geen concreet project mogelijk.

Het zou vreemd zijn dat betrokken grondeigenaars tijdens een informatievergadering vernemen dat er op hun percelen mogelijk een windturbine komt, als ze daar niet zelf vooraf mee akkoord zijn gegaan.

Welke vergunningen zijn er nodig om het windpark te kunnen realiseren? En wie beslist er over die vergunningen?

Om de realisatie van dit windpark mogelijk te maken, is er een omgevingsvergunning nodig. De Vlaamse overheid beslist over de toekenning van dergelijke vergunning. Meer informatie hierover vind je hier.

Wanneer worden de vergunningen aangevraagd? Wanneer wordt er een beslissing verwacht over deze aanvragen?

Alle informatie over de procedure die we volgen, kan u hier nalezen.

Welke rol speelt onze gemeente in het vergunningsproces?

De gemeente of stad organiseert in het kader van de vergunningsaanvragen het openbaar onderzoek, waarin omwonenden de mogelijkheid krijgen bezwaren in te dienen voor of tegen het project.

Daarnaast is het College van Burgemeester en Schepenen één van de adviesverlenende instanties in de vergunningsprocedure.

Ik zou graag meer willen weten over de mogelijkheden voor bewonersparticipatie. Kan dat?

Dat kan op deze pagina.

Vragen over Windpark E40 Bommelaere

Waarom wordt het windpark hier gepland?

De Vlaamse overheid kiest ervoor om windturbines te bundelen met bestaande grootschalige infrastructuren zoals autosnelwegen, kanalen, spoorwegen, industrieterreinen, enzovoort.

De strook landbouwgebied links en rechts van de E40 in de provincie West-Vlaanderen voldoet aan de strikte criteria van de Vlaamse overheid. Daarnaast is West-Vlaanderen de meest windrijke provincie van Vlaanderen, maar ook diegene die het meeste achterop hinkt wat de productie van windenergie betreft.

De afgelopen jaren verschenen op veel plaatsen in Vlaanderen windturbines. Waarom worden de plannen voor een windpark in deze omgeving nu pas aangekondigd?

De omgeving van de E40 voldoet aan de inplantingscriteria die door de overheid naar voor worden geschoven. Toch heeft deze zone beperkingen: o.a. door de aanwezigheid van zowel burgerluchtvaart als defensie in de nabijheid van de projectzone. Deze beperkingen zorgen voor extra studiewerk om oplossingen te zoeken.

Hoe ver staat het met het project?

Het project bevindt zich in de fase van het vooronderzoek. De procedure die we volgen kan u hier raadplegen

Welk type windturbine wordt er voorzien?

Vandaag weten we nog niet precies welk type windturbine er zal gebouwd worden indien de vergunning voor het windpark verkregen wordt. In de uiteindelijke vergunninsgaanvraag zullen verschillende types windturbines van verschillende fabrikanten worden opgenomen. Dit wordt pas in een later stadium bepaald.

Hoe zullen de windturbines worden aangesloten op het elektriciteitsnet?

De aansluitconfiguratie van het windpark hangt af van het definitieve vermogen van het windpark, dat op zijn beurt afhankelijk is van het inrichtingsplan.

Het definitieve inrichtingsplan zal pas gekend zijn nadat ook het milieu-effectenrapport is voltooid.

Het windpark zal aangesloten worden op het hoogspanningsnetwerk (beheerd door Elia). De netaansluiting zal gerealiseerd worden door middel van ondergrondse bekabeling. Dat geldt zowel voor de bekabeling tussen de windturbines onderling, als voor de bekabeling tussen het net en het windpark.

Kan ik stroom afnemen van het windpark?

Ja, als u medeaandeelhouder wordt een van onze coöperatieve vennootschappen (Storm CVBA of Aspiravi Samen CVBA). 

Wanneer zou het windpark operationeel kunnen zijn?

Gelet op de duur van de vergunnings- en beroepsprocedures, is dit erg moeilijk in te schatten. De procedure die we volgen kan u hier raadplegen

Ik zou graag de afstand kennen tussen de geplande windturbines en mijn woning. Kan dat?

Ja. Op deze website vindt u zowel bij het inplantingsplan, de visualisaties, als het plan met de geluidscontouren en de slagschaduw een meettool waarmee u eenvoudig de afstand kan meten tussen uw woning en de windturbines. Uiteraard blijft dit een schatting die u richting geeft inzake de afstand.

Heeft u ook animaties of simulaties van de windturbines vanop de grond, zodat we een idee kunnen krijgen van hoe het landschap er zal uitzien als ze er staan?

Ja, er zijn op deze website visualisaties beschikbaar vanuit een heel aantal verschillende standpunten.

Participeren de gemeenten ook in het windpark?

De betrokken gemeenten krijgen de mogelijkheid om aandeelhouder te worden van het windpark, zodat de winsten voor een deel terugvloeien naar de gemeenschap. Op dit moment hebben de betrokken gemeentebesturen daarover nog geen beslissing genomen. Wij verwachten dat ze dat pas zullen doen na afloop van het vergunningsproces.

Er bevinden zich een aantal archeologisch waardevolle locaties, beschermde gebouwen en beschermde dorpsgezichten in de buurt. Moet de inplanting van de windturbines hier geen rekening mee houden?

De inplanting van windturbines moet zeker en vast rekening houden met effecten op het landschap, en met (mogelijke) archeologische vindplaatsen. Die worden dan ook gedetailleerd onderzocht in het kader van het milieueffectenrapport.

Zal er zich slagschaduw voordoen in mijn woning?

Dit is afhankelijk van de ligging van uw woning ten opzichte van de windturbine. In elk geval zal u nooit meer dan 8 uur per jaar en 30 minuten per dag slagschaduw hebben. U kan hier nakijken of er, op basis van het inplantingsplan, slagschaduw zal zijn in uw woning.

Zullen de windturbines geluid maken ter hoogte van mijn woning?

Dit kan van een aantal factoren afhankelijk zijn: de ligging van uw woning ten opzichte van de windturbine, de afstand van uw woning tot de snelweg, de weersomstandigheden, enz. U kan hier de geluidscontouren bekijken van de inplanting van de windturbines. Hier vindt u een vergelijkende tabel die u een idee geeft over hoeveel geluid het gaat.

Is er wel genoeg wind in de omgeving van het geplande windpark? En hoe kunnen jullie dat weten?

De provincie West-Vlaanderen is sowieso de meest windrijke provincie van ons land. Maar om een nauwkeurig zicht te krijgen op het lokale windregime voorzien Aspiravi en Storm de opstelling van windmeetmasten.

Windmeetmasten zijn tijdelijke constructies met een hoogte tussen 60, 80 en 120m, waarop een aantal anemometers geïnstalleerd worden om de windcondities te registreren.

Aspiravi en Storm zijn twee onafhankelijke bedrijven. Waarom ontwikkelen zij dit windpark samen?

Aspiravi en Storm werken elk reeds sinds geruime tijd aan het verwerven van terreinrechten voor aparte windparken in de omgeving. Om onduidelijke communicatie, en meerdere gelijktijdige projecten, te vermijden, hebben Aspiravi en Storm ervoor gekozen deze projecten te bundelen tot één duidelijk en samenhangend project.