Disclaimer voor www.windparke40bommelaere.be

Deze website www.windparke40bommelaere.be, (de “Website”) is een initiatief van Storm Management NV, met maatschappelijke zetel te Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen en met BTW- en ondernemingsnummer BTW 0807.311.697 en Aspiravi NV, met maatschappelijke zetel te Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke en met BTW- en ondernemingsnummer BTW BE 0477.518.825 (hierna “Storm en Aspiravi” of “wij”).

Storm en Aspiravi verlenen u hierbij toegang tot de Website en publiceren hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Storm en Aspiravi behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Storm en Aspiravi spannen zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden inhoud wordt aangeboden louter informatief zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Storm en Aspiravi. Storm en Aspiravi zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Storm en Aspiravi zich akkoord verklaren met de inhoud ervan en Storm en Aspiravi zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.

Intellectuele eigendom

De presentatie, de inhoud, de merken en logo’s en alle andere informatie en gegevens weergegeven op de Website zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Storm en Aspiravi of desgevallend hun toeleveranciers van informatie of business partners. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen, op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Storm en Aspiravi, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy & Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies. Storm en Aspiravi verwerken tevens uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van de Website en haar diensten. Voor meer informatie over welke cookies gebruikt worden op deze Website en de verwerking van uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacy & Cookies Policy.

Overige

Het gebruik van deze Website, deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil dat hieruit kan ontstaan zijn onderworpen aan Belgisch recht. Ingeval van betwistingen zullen de rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd zijn. Storm en Aspiravi houden zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, en deze werden het laatst gewijzigd op 28/02/2019.

Contact

Voor alle vragen in verband met de Website, gelieve contact op te nemen via info@windparke40bommelaere.be.